Informácie o spracovaní osobných údajov

Ochrana osobných údajov zákazníka je poskytovaná podľa zákona č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Schier Technik Slovakia, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť) postupuje pri spracovaní a využívaní Vami poskytnutými osobnými údajmi v súlade s podmienkami tohto zákona, vrátane príslušných úprav Európskeho spoločenstva. Jedná sa hlavne o tie to údaje: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa, telefóne číslo (ďalej len Osobné údaje).

Zákazník, ktorý na internetovej stránke Spoločnosti uskutoční stanoveným postupom objednávku tovaru, služby, voľných produktov, obstarávaných v hotovosti alebo prevodom, vyplnením týchto údajov a ich odoslaním vyslovuje súčasne súhlas s spracovaným týchto svojich osobných údajov a s ich zhromažďovaným.

Súhlas zákazníka sa vzťahuje na spracovanie jeho osobných údajov Spoločnosťou, najmä pre účely realizácie prác a povinností z dodania tovaru a služby, a tiež po zániku všetkých nárokov strán z dodania tovaru, a to do doby písomného vyjadrenia nesúhlasu zákazníka s týmto spracovaným. Toto spracovanie a zhromažďovanie osobných údajov môže byť zo strany Spoločnosti v budúcnosti použité výhradne za účelom prípadnej ponuky obchodu a služby   zákazníkovi.

Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu, podľa §20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Zákazník berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivé a že sa zaväzuje bez zbytočných odkladov informovať Spoločnosť o zmene vo svojich osobných údajoch. Následky spôsobené nedodržaním tejto povinnosti idú na náklady zákazníka.

Zákazník vyslovuje súhlas s tým, že Spoločnosť je oprávnená prípadne poveriť spracovaným osobných údajov tretiu osobu, spracovateľa.  Spoločnosť je oprávnená osobné údaje poskytnúť subjektom poverených dodaním a dopravou tovaru. S týmto postupom vyslovuje zákazník súhlas uskutočnením príslušnej objednávky. Inak Spoločnosť nemôže osobné údaje sprístupňovať tretím osobám, pokiaľ tomu nedostane výslovný súhlas zákazníka.

Spoločnosť Schier Technik Slovakia, s.r.o. si váži vašu dôveru a preto maximálne chráni vaše osobné údaje pred zneužitím. Osobné údaje zákazníka sú zabezpečené proti zneužitiu a požívané výhradne k skvalitneniu služieb.