3D skenery sú trojrozmerné meracie prístroje, slúžiace na zachytenie skutočného sveta do digitálnej podoby pre následné úpravy, modelovanie a analýzy v počítačovom prostredí. Posledné generácie skenerov sú neinvazívne a teda bezkontaktné.

3D skenery môžu zachytiť a vytvoriť kompletné alebo len čiastočné 3D modely akéhokoľvek fyzického objektu. Väčšina týchto zariadení generuje oproti klasickým dotykovým meracím prístrojom husté mračno bodov, alebo polygonickú sieť reprezentujúcu povrch skúmaného objektu. Všeobecné skenovanie je najčastejšou formou spracovania trojrozmerného objektu do počítača pre ďalšie spracovanie. 

Hlavné využitie v praxi

Využitie skeneru v praxi sa môže rozdeliť od digitalizácie do dvoch hlavných skupín.

Jednotlivé oblasti priemyslu profitujú z urýchlenia času prístupu na trh, zvýšenia kvality, zníženia nákladov na skladovanie a uľahčenie pochopenia fungovania výrobkov.

Postup tvorby od konceptu cez dizajn, výrobu a údržbu je uľahčený odstránením pracného získavania potrebných informácií už na začiatku tohto procesu.

Pri koncepte je to produktová analýza konkurencieschopnosti, zameranie okolia produktu alebo jeho spojenie s okolím, zameranie skutočného stavu pre aftermarket alebo vlastné zariadenia.

Pri dizajne je to úprava aktuálnych CAD dát, kompletizácia návrhu v jeho priebehu. Integrácia zmien z prototypu do CAD modelu. Kontrola prototypu voči CAD modelu. Rôzne druhy analýz.

Pri výrobe je to reverzné inžinierstvo výroby matríc, foriem, prípravkov a vzorov. Overovanie nástroja a jeho kontrola. Virtuálne zostavy, z čoho plynie programovanie nástrojov alebo robotov. Zostavenie nástrojov pred výrobou. Prvočlánková kontrola výstupu výroby, kontrola dielu voči CAD. Kontrola dielov podľa dokumentácie od dodávateľa.

Pri údržbe je to dokumentácia skutočného stavu dielov, nástrojov, prezentácia pre účely marketingu, 3D školenia, pre PC hry, digitálna archivácia do budúceho použitia. Analýza opotrebenia, vlastné opravy a modifikácie. Recyklácia alebo reverzné inžinierstvo pre vytvorenie náhrady alebo obnovy dielov.

Uplatnenie v niekoľkých príkladoch:

  • Zástavba alebo modifikácie existujúcich výrobkov, nástrojov, vybavenia bez potreby výkresovej dokumentácie a pracného zameriavania existujúceho stavu.
  • Modifikácia existujúcej výroby podľa požiadaviek zákazníka, modifikácia externej výroby podľa požiadaviek zákazníka bez potreby výkresovej dokumentácie. Dopĺňanie existujúcich zostáv bez potreby výkresovej dokumentácie a komplexného zameriavania skutočného stavu. 
  • Kontrola a analýza vo výrobnom procese. Získavanie dát pre simulácie. Odhaľovanie deformácií prvkov alebo výrobkov. Presné monitorovanie zmeny v geometrii foriem a aký majú vplyv na výsledok výroby. Zníženie početnosti návrhov, šetrenie času v procese výsledku korešpondujúceho s CAD referenciou. 

Z hľadiska digitálnej archivácie aktuálneho objektu pred renováciou, manipuláciou alebo vo vzťahu k okolitému prostrediu. Jedná sa o historické artefakty alebo iné dôležité diela kultúrneho dedičstva. Dáta z tohto procesu môžu byť využité pri opätovnej výrobe v mierke alebo konzervácii.

Výroba na zákazku a individuálna nezávislá výroba vrátane výroby hračiek, suvenírov a rôzneho príslušenstva. Užívateľské úpravy sa vzťahujú aj na zachytenie ľudského tela pre individuálne zdravotnícke prostriedky a pre fit-to-body dizajn.